Home         Amicus 1-2-3                                                            back Back  
 
   

BLIŽŠÍ POPIS

AMICUS je : 
program pre lekárske ambulancie v odborných mutáciách gynekologická, pediatrická,
oftalmologická, všeobecná (praktický lekár + ostatné odbornosti).
Minor - základné verzie so zameraním na poisťovňu. 

Základné informácie o funkciách programu :
 - vedenie kartotéky pacientov s moľnosťou práce s vybranou     skupinou 
 - vedenie anamnézy, zdravotných údajov, cave, dekurzu, medikácie, pracovných       neschopností 
 - kompletná možnosť vyúčtovania výkonov zdravotným poisťovniam
 - tlač dekurzov, receptov, pracovných neschopností, tlač štandartných formulárov, ...
 - diár pre pozvanie pacientov a prehľad pozvaných pacientov na zvolený deň. 

Pediatrická verzia je obohatená o tieto funkcie :
 - očkovací preukaz pacienta so zápisom plánovaných a prevedených vyšetrení, 
    očkovací kalendár, 
 - automatické hľadanie ochranných lehôt očkovania 
 - zoznam JPP (jednotná preventívna prehliadka)
 - moľnosť zvlášnych záznamov o hospitalizáciách 
 - moľnosť špeciálneho sledovania podávaných antibiotík, automatický výpočet     týždenného prírastku pre pacientov do 1 roku. 

Gynekologická verzia je obohatená o tieto funkcie :
 - gynekologický dekurz
 - tehotenský dekurz 
 - tehotenská preukáľka 
 - číselník kontrôl v tehotenstve

Oftalmologická verzia je obohatená o tieto funkcie :
 - dekurz je rozšírený o tlačítko OKO, ktorým sa vyvolá okno s ďalšími funkciami     potrebnými pre oftalmológa
 - grafické znázornenie predného segmentu a očného pozadia s možnosťou zaznamenať
    lokalizáciu nálezu pomocou značiek pre pravé oko a zvlášť pre ľavé oko. 
   © POS s.r.o. 2003                                                                                                                  up