Home         Škorpión 1-2-3-4-5                                                    back Back  
 
 
       

POPIS

IS ŠKORPIÓN je určený pre nemocničné a privátne lekárne, výdajne zdravotníckych potrieb a sklady zdravotného materiálu.

Obsluha komunikuje so systémom interaktívnym spôsobom, to znamená, že dochádza k okamžitej korekcii stavu skladu pri každom type výdaja ( VÝDAJ NA VOĽNOPREDAJ, NA RECEPTY, NA ŽIADANKY, NA FAKTÚRY A PRESUNY A NA POUKAZY ).
Pri príjme na sklad ( automaticky cez disketu alebo manuálne položka za položkou ) sa taktiež interaktívne korigujú stavy jednotlivých položiek.
V medziuzávierkovom období sú uchovávané všetký potrebné údaje o každom vydanom kuse lieku (akým typom výdaja bol vydaný, číslo dokladu výdaja, kto a kedy uskutočnil výdaj ...). Po uzávierke sú uchovávané na skladových kartách kumulované údaje (o cene, množstve, type výdaja a období výdaja).
Pri priamych finančných operáciách je automaticky a bez zásahu obsluhy vytlačený pokladničný blok pre pacienta - zákazníka, jeho kópia na kontrolnú pásku alebo priamo na disk počítača a zápis operácie do fiškálneho modulu.

Využívanie jednotlivých volieb menu systému je umožnené len na základe prístupových práv, t.j. pracovník lekárne môže vykonávať len skupiny volieb jemu sprístupnených.

Každý prístup do programu je možný len cez konkrétne meno užívateľa, zoznam ktorých je ponúknutý programom pri každom spustení programu. Daný pracovník môže byť v systéme v jednom momente prihlásený iba na jednej pracovnej stanici / pochopiteľne pri sieťovom nastavení systému /, čím je presne daná identita každej vykonanej operácie . Systém automaticky zapisuje dátum, čas a meno pracovníka, ktorý bol do systému prihlásený alebo odhlásený. Táto história prihlásení a odhlásení je súčasťou súboru ERRLOG, ktorého obsah je možné zobraziť priamo z programu. Systém umožňuje ochranu každého pracovníka pred zneužitím inou osobou pomocou hesla pracovníka, ktoré je možné nadefinovať a program ho vyžaduje uviesť pri každom prihlásení sa daného pracovníka.

Prístup pracovníka k jednotlivým skupinám volieb menu je daný prístupovým kódom. Systém pozná tieto skupiny pracovníkov :
- vydávajúci - s prioritou prístupu 1-4 ..... môžu vykonávať výdajové operácie
- skladník - s prioritou 4-8 ..... môžu vykonávať operácia výdaja a príjmu
- vedúci - s prioritou 9 ..... umožňuje vykonávať všetký voľby , okrem volieb správcu
Každý pracovník s prioritou 9 musí mať nadefinované heslo pre prihlásenie do systému. Zistenie alebo odhalenie hesla iným pracovníkom je sťažené tým, že každé heslo je zapísané do databázy v zakódovanom tvare.
- správca - špecialna skupina s prioritou 0 ..... môže vykonávať len funkciu odblokovania systému, prípadne indexovanie. V celom systéme by mal byť len jeden pracovník s touto prioritou a pri prihlásení musi v rámci sieti pracovať len sám.
Správca ako jediný užívateľ má právo meniť parametre každej pracovnej stanice z hľadiska pripojenia fiskálneho modulu, žurnálnej a dokladovej tlačiarne alebo pripojenia snímača čiarového kódu.

ŠKORPIÓN a jeho skladová časť eviduje jednotlivé položky na princípe pozičného skladovania.
Na sklade môže byť jeden druh tovaru zaskladnený aj viackrát. Základná identifikácia tovaru (názov,ŠUKL kód, interný kód, pescripcia, výrobca, kategorizácia) je rovnaká. Tento tovar sa líši len v cene, prípadne v expirácii. Tento jav je v systéme označený ako pozícia (cenová, expiračná).
Systém má zabudované komplexné prostriedky na prácu s pozíciami :
- príjmy na pozície
- spôsob práce s pozíciami, presuny medzi pozíciami, určovanie priorít výdaja
- vo výdaji zobrazenie všetkých pozícií, prípadne len jednej a automatické uvoľnenie ďaľšej pozície pri výdaji na nulu

IS lekárne ŠKORPIÓN a jeho skladová časť je od svojho vzniku koncipovaná na základe POZIČNÉHO SKLADOVANIA jednotlivých položiek. Tieto pozície vznikajú pri príjme tovaru od dodávateľa -pri tvorbe príjemky. V našom ponímaní je možné rozlíšiť nasledovné typy pozícií :
- expiračná pozícia
- cenová pozícia ( na základe nákupnej ceny alebo predajnej ceny lekárne )
- kombinovaná

Práca s elaboráciami
Systém umožňuje rozsiahlu prácu s elaboráciami, t.j. tvorbu všetkých druhov IPLP podľa idividuálnej potreby lekárne. Umožňuje prípravu IPLP do zásoby (tzv. elaborácia na príjme), ako aj prípravu IPLP pre priamy výdaj vo všetkých druhoch výdaja.

Pri príprave IPLP možu vstupovať ako komponenty všetky položky, ktoré sú zaskladnené. Postup výberu komponentov elaborácie, zadávanie príslušných množstiev a uzavretie elaborácie je rovnaké ako pri výdaji položky, ktorá nie je IPLP. . To isté platí aj pri doupravovaní ešte neuzavretého bloku (zmenovanie množstiev). Pro uzavretí tvorby elaborácie je automaticky vypočítavaná predajná cena výsledného produktu (prípadne úhrada pacientom a úhrada poisťovňou). Túto cenu možno na záver zaťažiť príslušnou taxou laborum s pripojeného taxovníka. Po ukončení tvorby elaborácie systém dohľadá podľa ceny správne IPLP - názov a ŠUKL kód. Okrem príslušnej predajnej ceny je rátaná aj príslušná úhrada pacientom, prípadne úhrada poisťovne.

Pri tvorbe IPLP na príjme, je toto IPLP zaskladnené pod názvom zadaným pri zaskladnovaní. Je nutné vyelaborovať naraz kompletné množstvo potrebných komponentov.

Pri tvorbe IPLP priamo pri výdaji je braný výsledný produkt ako jeden kus.

Systém ochrany údajov
Systém má v sebe zabudovaných niekoľko mechanizmov ochrany údajov :
- okamžité prevádzanie skladových operácií
- zapamätanie si poslednej rozpracovanej výdajovej operácie s automatickou ponukou na dokončenie po výpadku systému
- neumožnenie viacnásobného prihlásenia pracovníka v sieti
- ochrana vstupu pracovníka heslom
- členenie priorít vykonávania operácií menu
- možnosť členenia prístupu k informáciám o tržbách

Jeden pacient - zákazník = jeden bloček
Častokrát dochádza k situácií, že pacient -zákazník kupuje voľnopredajné tovary a dostáva na recept ( recepty ) lieky. Preto je v systéme zabezpečený princíp JEDEN PACIENT = JEDEN BLOČEK.
Na tomto bločku, ktorý je vytlačený na "bločkovej tlačiarni", sú odlíšené položky voľnopredaja ( PÍSMENO M ) a položky na recept ( PÍSMENO R ).
Systém tlačí bloček v minimálnej forme a na požiadanie pacienta -zákazníka je možné vytlačiť kompletný daňový doklad.

   © POS s.r.o. 2003                                                                                                                  up